20/8/20 BNBUSDT Mở vị thế long lúc giá bật khi chạm band

  • RSI: Bật ngắn hạn trong trend giảm
  • Nến chạm band và bắt đầu bật
  • Band mỏng nên cần follow cẩn thận
  • Long: 22.597$
  • SL: 22.1784$

Have a nice day!


Update:

  • Nến đã xuyên mây và chạm sl: Hủy kèo ngồi hóng tiếp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.