Chuyên môn

Dòng shebang trong file bash

Dòng đầu tiên trong file bash script Chúng ta thường thấy dòng đầu tiên trong file bash script hay được viết như sau #!/bin/sh #!/bin/bash Và đôi khi là #!/usr/bin/perl