Ethereum cho lập trình viên – Phần 2

Lập trình với Ethereum

Cập nhật các nội dung chủ yếu là keyword về chủ đề lập trình trên nền tảng Ethereum như ngôn ngữ lập trình, giao thức, cấu trúc dữ liệu v.v..

Với Ethereum, chúng ta có thể xây dựng các tổ chức tự trị (không có trung tâm quản lý):

 • DAOs (Decentralize Autonomous Organizations)
 • DAC (Decentralize Autonomous Corporation)

Giao thức mà Ethereum sử dụng

Lập trình blockchain với ethereum

Ngôn ngữ lập trình để cài đặt hợp đồng

3 nơi lưu trữ dữ liệu trên EVM:

 1. Storage: Nơi mỗi contract lưu biến liên quan trạng thái của nó. Storage không bị biến đổi bởi các xử lý trong function.
 2. Memory: Nơi lưu tạm các biến xử lý. Memory sẽ bị clear giữa các lần gọi hàm xử lý.
 3. Stack: Nơi lưu các dữ liệu nhỏ tạm thời. Nói chung là không nên lưu nhiều trong stack vì nó chỉ có thể lưu một giới hạn các biến.

RLP (Recursive Linear Prefix)

Đây là một phương pháp mã hoá dữ liệu.
 • Mục đích của RLP là mã hoá các mảng lồng tuỳ ý thuộc kiểu dữ liệu binary
 • RLP là phương pháp mã hoá chính trong Ethereum giúp mã hoá các object thành chuỗi

Patricia Tree

 • Là cấu trúc dùng để lưu trạng thái của blockchain rồi băm (hash)

Wire Protocol

 • Là giao thức P2P giữa các node Ethereum
 • Các node của Ethereum chỉ dùng giao thức TCP
  • Cổng là 30303

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Hợp tác với CertiK, NEO muốn tăng cường bảo mật hợp đồng thông minh
 2. Các loại Blockchain và Công nghệ sổ cái phân tán (DLT)

Leave a Reply

Your email address will not be published.