Khai trương blogger

Google có rât nhiều dịch vụ thú vị trong đó có Google Site và Blogger đang được nâng câp từng ngày. Quá trình nâng câp bao gồm việc cho phep người dùng nâng cao có thể tùy biến nội dung thông qua những dịch vụ khac như Gadget, Google Docs, Picasa v.v.

Hôm nay khai trương blogger để xem thử có gì vui.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.