AI

Bard của Google vs ChatGPT

Có 8 thứ Bard có thể làm mà ChatGPT không thể hoặc không làm tốt bằng:
Tìm kiếm trên internet
Yêu cầu bằng giọng nói
Tóm tắt trang web
Vô số plugin
Xuất kết quả trả lời ra nhiều format
Giải thích code
“Google it”
Xem được nhiều phương án trả lời